Циклограма роботи заступника

Затверджую

директор Білогородської

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

_________О.М.Черкаський

ЦИКЛОГРАМА

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА

З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

БІЛОГОРОДСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

на 2012-2013 н.р.

Навчальний процес — це ритм.

І завуч має працювати як годинник:

Хвилина, година, місяць, семестр.

Серпень

1. Участь у доборі і розстановці педкадрів.

2. Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

3. Організація роботи класних керівників з офор­млення класних журналів.

4. Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік.

5. Проведення інструктивно-методичної наради з учителямиз питань:

- методики проведення першого уроку;

- вимоги до заповнення класного журналу;

- єдині педагогічні вимоги до учнів.

6. Уточнення контингенту учнів по класах.

7. Складання розкладу на І семестр.

8. Підготовка шкільної документації.

9. Участь у серпневих методичних заходах ра­йону.

10.Огляд готовності навчальних кабінетів до но­вого навчального року.

11. Уточнення навчальних планів та програм.

12. Робота зі шкільним бібліотекарем.

13. Підготовка проектів наказів щодо організова­ного початку нового навчального року.

Вересень

1. Участь у складанні тарифікації.

2. Перевірка календарно-тематичних планів учи­телів школи.

3. Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором.

4. Складання графіка проведення контрольних, лабораторних робіт на І семестр.

5. Складання графіка чергування вчителів по школі.

6. Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які цього потребують.

7. Складання статистичних звітів .

8. Корегування розкладу уроків.

9. Надання допомоги керівникам шкільних предметних комісій з метою вдосконалення планування.

10. Перевірка особових справ учнів.

11. Уточнення списків учнів .

12. Інструктивно-методична нарада для нових учи­телів, індивідуальна робота з ними.

13. Комплектування та організація роботи ГПД.

14. Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

15. Загальний оглядовий контроль з метою пере­вірки організованості початку нового навчально­го року.

Жовтень

1. Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять, ГПД, гуртків .

2. Перевірка документації з планування роботи вчителів; календарного планування; вибірково-поурочного планування; план роботи навчальних кабінетів; план позакласної роботи з предметів.

3. Складання замовлень на підручники, навчальні посібники, довідкову та художню літературу спільно з бібліотекарем.

4. Контроль за технікою читання всіх вікових груп, у тому числі вибірково класи молодших школярів (контрольні класи).

5. Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класі:

• відвідання системи уроків з основних пред­метів - у 4 та 5 класах з метою порівняльного аналізу стану викладання;

• проведення контрольних робіт у 5 класі з метою виявлення рівня знань учнів;

• організація і проведення педагогічного кон­силіуму вчителів, що працюють у 5 класі, та класоводів, які випустили їх, з метою вироблення єди­них педагогічних вимог щодо наступності в на­вчанні.

6. Перевірка правильності ведення шкільної до­кументації.

7. Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників.

8. Спільна робота з керівниками шкільних предметних комісій з питань організації і проведення шкільних олімпіад

Листопад

1. Організація та надання допомоги у проведенні предметних декад, тижнів.

2. Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечен­ня учнів навчальною літературою.

3. Контроль за навчально-виховним процесом.

4. Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 9 класах.

5. Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні та об­дарованими дітьми.

6. Перевірка роботи предметних гуртків, факуль­тативів, курсів за вибором.

7. Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

8. Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підго­товки і проведення творчого звіту вчителя.

9. Підготовка до участі у районних олімпіадах.

Грудень

1. Контроль за навчально-виховним процесом.

2. Складання плану роботи для вчителів на кані­кулах.

3. Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр.

4. Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування і дисципліни.

5. Підготовка розпорядження про закінчення I семестру та проведення методичної роботи під час канікул.

6. Підготовка і проведення директорських конт­рольних робіт.

7. Проведення співбесід з учителем щодо стану виконання навчальних програм з класними керів­никами про підсумки роботи з учнівським колек­тивом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та уза­гальнення матеріалів.

8. Участь у районних олімпіадах.

9. Перевірка стану всеобучу (відвідування учня­ми школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання).

Січень

1.Участь у підготовці та проведенні педради.

2. Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема, практич­них, лабораторних робіт, виконання ви­мог щодо ведення шкільної документації .

3. Складання розкладу уроків, графіка конт­рольних, практичних, лабораторних робіт, на II семестр.

4. Участь у складанні графіка внутрішкільного керівництва та контролю на II семестр .

5. Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; уза­гальнення матеріалів співбесід.

6. Перевірка календарного планування на II семестр.

7. Підготовка і передача до відділу освіти інфор­мації про зміни в педагогічному навантаженні вчителів у II семестрі згідно з навчальним планом.

8. Контроль за навчально-виховним процесом.

9. Робота з комплектування перших класів (відвідування дитсадків, екскурсія майбутніх пер­шокласників до школи, організація занять з дітьми, які не відвідують дитсадків).

10. Класно-узагальнюючий контроль з метою пе­ревірки дотримання вчителями єдиних педагогіч­них вимог, навантаження учнів домашнім завдан­ням.

Лютий

1. Перевірка стану виконання навчальних про­грам та повторення навчального матеріалу (запи­си в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

2. Перевірка стану ведення зошитів учнями, кон­троль за цим з боку вчителів.

3. Контроль за виконанням єдиного орфографіч­ного і мовного режиму.

4. Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної роботи школи на но­вий навчальний рік.

5. Контроль ведення документації шкільних предметних комісій.

6. Участь у роботі шкільних атестаційних комісій.

Березень

1. За узгодженням з директором, визначення вчи­телів, які працюватимуть у 5 класі наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особ­ливостями роботи

2.Підготовка матеріалів на засідання районної атестаційної комісії.

3. Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації.

4. Контроль за відвідуванням учнями занять.

5. Участь у підготовці та проведенні педради.

6. Контроль за організацією поточного та огля­дового повторення навчального матеріалу.

7. Перевірка класних журналів і вибірково іншої документації.

Квітень

1.Контроль за навчально-виховним процесом.

2.Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації.

3.Підготовка документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

4. Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів влітку.

5. Перевірка виконання навчальних програм.

6. Підготовка роботи з комплектування перших і десятих класів.

7. Класно-узагальнюючий контроль в 9, 11 кла­си з метою вивчення навчального навантаження на учнів.

8. Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному на­вчальному році.

9. Підсумки стажування, наставництва.

Травень

1. Контроль за навчально-виховним процесом.

2. Перевірка класних журналів з метою виявлен­ня ступеня виконання навчальних планів та про­грам.

3. Перевірка готовності екзаменаційних матері­алів у вчителів.

4. Перевірка готовності кабінетів до іспитів.

5. Перевірка проведення консультацій перед іспи­тами.

6. Перевірка ефективності проведення заключно­го повторення з предметів, які виносяться на іспити.

7. Підготовка матеріалів на засідання педагогіч­ної ради про допущення учнів до державної підсумкової атестації.

8. Участь у роботі батьківських зборів з метою ознайомлення їх з допущенням учнів до іспитів і режимом їхнього навчального навантаження.

9. Перевірка якості знань учнів у випускних класах.

10. Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів у наступні класи.

11. Оформлення документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

12. Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік. Звіт робочої творчої групи.

13. Аналіз підсумків роботи шкільних предметних комісій, звіт керівників.

14. Організація огляду підручників, якими корис­тувались учні.

15. Аналіз рівня забезпеченості школи підручни­ками на наступний навчальний рік.

16. Складання графіка проведення навчальних екскурсій та виробничої практики.

17. Оформлення документів: атестатів, свідоцтв, грамот.

18. Підготовка списків учителів, учнів, батьків для заохочення.

19. Попередній розподіл педагогічного наванта­ження (індивідуальні бесіди з учителями).

Червень

1. Контроль за організованим проведенням державної підсумкової атестації.

2. Перевірка оформлення екзаменаційної доку­ментації.

3. Підготовка звітів за рік (іспити, підсумки року).

4. Планування роботи на навчальний рік.

5. Перевірка записів в особових справах учнів.

6. Набір у перші та десяті класи.

7. Організація роботи щодо підготовки навчаль­ного матеріалу до наступного навчального року.

8. Підготовка та проведення випускного вечора.

Кiлькiсть переглядiв: 105

Коментарi