АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

В 2011-2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

До основи виховної системи Білогородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 в 2011-2012 році був покладений принцип системного підходу. Для вдосконалення виховної системи на початку нового 2011-2012 навчального року була запропонована модель виховної системи школи, яка охоплювала всі сфери шкільного життя, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом.

Нова модель системного виховання була забезпечена створенням оптимальної інтеграції, згуртованістю шкільного методичного об’єднання класних керівників, творчих педагогічних і учнівських груп, класних об’єднань тощо. Це сприяло виникненню в школі децентралізації управління процесом виховання, колегіальному прийняттю важливих рішень, моделюванню в обов’язках та дорученнях членів колективу.

Для підвищення рівня виховання учнів була запропонована система виховної роботи, основна мета якої полягає у задоволенні інтересів учнів у постійному підвищенні інтелектуального, загальнокультурного та загальноосвітнього рівня. В виховний процес нашої школи впроваджено такі нові виховні технології, як соціальне проектування, технологія колективних творчих справ, технологія самовиховання і саморозвитку учнів тощо. Акцент був зроблений на осмисленні дитиною і підлітком свого власного життєвого напряму, здатності організовувати своє життя, здібності до саморозвитку та неперервному самовдосконаленню. Планомірний вплив на структуру виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконаленню основних функцій: прогностичної, проектувальної, організаційної, діагностичної, компенсаторної, мотиваційно-спонукальної, діяльної, контрольно-оцінювальної, координаційно-корегувальної тощо.

Одним із головних завдань школи в 2011-2012 навчальному році було створення умов для розвитку особистості кожного учня, його самовираження в різних видах виховної діяльності – широкий вибір освітніх послуг, які були спрямовані на розвиток творчої активності, формування культури особистості, прилучення до загальнолюдських, національних цінностей.

Активна участь наших учнів у роботі шкільних гуртків (музичного: керівник Сніцаренко О.Л.; танцювального: керівник Лисюк О.І., організовані факультативні заняття , творчі об’єднання: „Берегиня”, „Умілі ручки”,

Завданням цих груп було формування комунікативних здібностей учнів, розвиток їхньої самостійності. Визначені ціннісні пріоритети системи додаткової освіти дітей розглядаються педагогічним колективом школи як найважливіша складова єдиного освітнього простору. Вона допомогла дітям нагромадити досвід громадянської поведінки, сприяла їх духовному і творчому розвитку, соціалізації, створила необхідні умови для засвоєння духовних і культурних цінностей, сприяла вихованню поваги до культури свого народу, допомогла зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

Тривалий час учні нашої школи беруть участь у районних конкурсах, виставках, спортивних змаганнях, що мають помітний вплив на творчий розвиток учнів школи. Всі учні відвідують прикладні, творчі гуртки, спортивні секції.

Щоденно для учнів всіх вікових груп проводяться декілька форм і видів позакласної, гурткової та клубної роботи. для організації і проведення занять залучаються вчителі-предметники. Заняття орієнтовані на продуктивне навчання: обов’язково щорічно кожне влаштовує виставку робіт, а гуртки художньої самодіяльності кращі номери показіють на звітному концерті для батьків. Це віддзеркалюється в успіхах дітей. Серед учнів школи – дипломанти, призери, переможці пісенних та хореографічних конкурсів

СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.

Класні керівники, педагоги школи в 2011-2012 навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, зустрічі та листування з ветеранами, екскурсії в державні музеї, тематичні класні газети, консультації, години спілкування. Учні знайомляться з різними обрядами, традиціями, звичаями. В 2011-2012 начальному році проводилися конкурси КВК, “Українські вечорниці”, “Козацькі ігри і забави”, фестивалі танців та пісні, танцювальний конкурс “Танцюй, як я, танцюй краще нас”, виставки дитячої творчості “Від уміння – до майстерності”, конкурс декоративно-прикладного мистецтва „Оригамі – створемо подарунок мамі”, виставки-конкурси юних художників “Тобі наша творчість, школо!” та ін. Ці конкурси, виставки, фестивалі знаходять відгук у дитячих серцях, викликають інтерес до народних традицій та звичаїв. Все це збагачує виховний процес, сприяє підвищенню його результативності.

В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: проектні майстерні, презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми. Протягом кількох років навчальним закладом успішно здійснюється реалізація районної цільової програми “Обдаровані діти”. Серед учнів школи є переможці районних олімпіад і конкурсів. Саме результати надихають наше молоде покоління тримати курс на покращення результатів, курс на самовдосконалення: самопізнання, самовиховання, самоосвіта, самоствердження, самовизначення, саморегуляція, самореалізація.

На класних годинах виконуються рекомендації з технології саморозвитку. Класні керівники знаходяться у постійному творчому пошуку, створюються розробки класних годин за тематикою “Школи самовиховання”. Програма “Школи самовиховання” орієнтує педагогів і батьків на роботу з соціалізації підлітків, націлює самих підлітків на переосмислення свого поводження, життєдіяльності, допомагає їм і їх цілеспрямованій соціалізації, самовихованні і самовдосконаленні.

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Управління розвитком виховної системи школи здійснюється на підставі Концепції розвитку освіти, Концепції виховання особистості в школі, цільових проектів, програми розвитку школи та поточного планування. На початку 2011-2012 навчального року був складений навчальний план. При плануванні в поточному навчальному році за основу були прийняті наступні концептуальні положення:

- формування у вихованців ідеї успіху як мети й мотива їх освітньої та життєвої стратегії;

- створення ситуації успіху в найбільш значущих видах діяльності, що надало можливості для самоствердження особистості;

- формування ціннісних установок, попередження відхилень у поведінці й моральному розвитку;

- формування постійної потреби у творчій самоосвіті протягом усієї активної життіяльності.

Основні концептуальні положення були закладені у програмах та планах вихоної роботи класних керівників. Головним результатом управління виховною системою школи на вересневій педагогічній раді було визнано самовизначення випускників школи. В школі була розроблена модель випускників початкової, основної і старшої школи, орієнтовані на досягнення життєвого успіху. Модель випускника розглядається педагогічним колективом не як сувора схема, а як відкрита система, що постійно доповнюється і поновлюється.

Управління виховною системою в школі використовує відповідну систему діагностики і моніторингу якості виховного процесу в класних колективах. Класними керівниками та психологом школи Очеретнюк Ю.О. використовується відповідна діагностика, що вивчає особистість учня, класного колективу, виховного процесу, самодіагностика особистості. Педагогічний колектив школи використовує діагностичну програму вивчення рівня вихованості

На початку року класний кервіник вивчає рівень вихованості своїх вихованців, вивчає цілі і завдання на навчальний рік, а наприкінці року порівнює показники.

Вдосконалення педагогічної майстерності класних керівників у школі здійснюється поетапно, згідно з розробленою системою. Обов’язковою умовою стає набуття сучасних знань психології, соціології, філософії, з питань управління, оволодіння сутністю та засобами організації виховного процесу, вивчення його результативності, оволодіння методами оригінальної діяльності.

РОБОТА ОРГАНІВ ДИТЯЧОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Педагог-організатор Гужва О.В. є педагогом-консультантом шкільної дитячої організації „Дивосвіт”

Члени дитячої організації відвідують семінари з питань дитячого грамдського руху, беруть участь у загальношкільних конференціях, конкурсах, самостійно влаштовують свята і конкурси в школі, активно допомагають у важливих шкільних справах. Основними напрямками роботи є прблеми шкільного життя, ті, що найбільше цікавлять учнів й у розв’язанні яких школа має певні успіхи, надбання. Кожен учень, маючи доручення (тимчасові, постійні) проходить школу учнівського самоврядування. Таким чином, розвиток учнівського самоврядування в школі – процес не стихійний, а керований. Створюючи модель учнівського самоврядування, організатор виховної роботи прагнув втілити можливість повної самореалізації особистості, її самостійності. У школі взаємини членів учнівського самоврядування та педагогічного колективу побудовані на довір’ї та співробітництві.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ВИХОВНІЙ СИСТЕМІ ШКОЛИ.

Зміст виховної системи школи спрямовується на виховання соціально активної особистості, тому особлива увага приділяється превентивному вихованню учнівської молоді. Основними завданнями в 2011-2012 навчальному році було формування в учнів активної соціальної позиції, нетерпимого тсавлення до проявів девіантної поведінки та аморальних вчинків, забезпечення подолання окремими учнями шкідливих звичок, що сформувалися внаслідок помилок і недоліків виховання.

Головну увагу педагогічний колектив школи в 2011-2012 навчальному році звертав на підвищення рівня валеологізації навчально-виховного процесу. Серед учнів проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя у рамках програми “Рівний – рівному”, психологом школи та представниками органів учнівського самоврядування організовувались тренінги з пропаганди здорового способу життя та підготовки підлітків для подальшої роботи в учнівському середовищі.

проводились місячники здорового способу життя, тижні здоров’я за окремим планомКласні керіники провели виховні години на теми:

1-4 класи – Як вірно організувати режим дня;

5-7 класи – Життя найвища цінність.

8-9 класи – Дороги, які ми обираємо.

10-11 класи – Безпечна поведінка в сучасному житті.

Відбувся загальношкільний конкурс міні-плакатів. «Твій вибір – твоя відповідальність». Де учні представили своє бачення даної проблеми. Результати були представлені на огляд учнів школи, які обрали кращі роботи і отримали додаткові бали до класного рейтингу. Кожен клас готував відеопрезентації та інформаційні матеріали про шкідливі звички, СНІД, наркоманію.

Учні старших класів переглядали просвітницькі відеофільми. Підсумковим заходом стали відкриті виховні годони з використанням мультимедійної системи, які підготували класні керівники 11 та 6 класу разом із своїми вихованцями; круглий стіл „ За вільну від тютюнового диму планету” та конкурс на кращий прозовий та віршований твір на тему: „Головне в житті здоров’я”.

Учням, що потребують підвищеної педагогічної уваги лідери учнівського самоврядування презентували свої роботи на тему: „Молодь обирає здоровий спосіб життя”, з ними проведено індивідуальні бесіди психологом, соціальним педагогом та класними керівниками про шкідливість паління та вживання алкоголю.

В проведенні місячника були задіяні учні 1-11 класів, класні керівники, педагог-організатор, психолог, соціальний педагог.

Значна робота з організації превентивного виховання проводиться у позаурочний час касними керівниками і керівниками предметних тижнів, зокрема „Тиждень правових знань”. До планів роботи включені тижні “Пропаганда знань про СНІД”, “Здоровий спосіб життя”, “Основи безпеки життєдіяльності”, інструктажі з техніки безпечної поведінки учнів. Під керівництвом соціального педагога діє Рада профілактики правопорушень.

СПРИЯННЯ ВИХОВАННЮ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ.

Особлива увага педагогічного колективу школи – проблеми мотивації учнів до участі у конкурсах, турнірах, фестивалях, змаганнях, зокрема у творчих конкурсах, „Чарівна палітра”, “Мої права”,”, “Птах року”, “Галерея кімнатних рослин”, “В об’єктиві натураліста”, Правовий брейн-ринг”, захист науково-дослідних учнівських робіт у МАН та багато інших.

Психологом, педагогом-організатором та класними керівниками школи здійснюється велика робота в напрямі формування позитивної громадської думки щодо діяльності освітнього закладу. Для батьків проводяться заняття, благодійні концерти, науково-практичні конференції, конкурси “Сім’я року», організуються виставки сімейної творчості “Таланти мої та моєї сім’ї” тощо.

Класними керівниками накопичено достатньо матеріалів для роботи з дітьми та батьками, що дозволило вивчити питання ціннісних орієнтація та рівня самооцінки учнів, скорегувати психологічний клімат в класах, змінити акценти у виховній роботі.

Ефективною можна вважати роботу класних керівників у напрямі поєднання зусиль педагогічного, батьківського і учнівського колективів щодо виховання учнів: батьків залучають до роботи педагогічної ради, до загальношкільних та класних справ і свят, батьки присутні на окремих засіданнях органів учнівського самоврядування, що сприяє відкритості навчально-виховного процесу нашої школи.

Головними результатами виховної діяльності в 2011-2012 навчальному році є:

Створення цілісної, глибоко продуманої системи виховної роботи з учнями школи.

Всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги, взаємодії, взаєморозуміння у класах і в школі між унчями, вчителями, батьками.

Налагодження дієвої системи підвищення психолого-педагогічної компетентності класних керівників.

Організація ефективної взаємодії школи та громадськості у справі виховання підростаючого покоління.

Досягнення високого рівня вихованості учнів, їх готовності до життя та праці.

Таким чином, виховна робота в 2011-2012 навчальному році є прикладом високої управлінської культури, що особливо яскраво простежується у створенні оптимального режиму виховної роботи в навчальному закладі, регулярному і вчасному фіксуванні досягнень кожного педагога, учня, прагненні служити людям, готовності допомагати членам педагогічного колективу, особистоі і професійної чесності й честі.

Кiлькiсть переглядiв: 71

Коментарi